Wat we doen

Waarom

Coöperatie

Bert Timmermans

Lees meer
+32 470 64 37 68

Bert Timmermans is een historicus en kunstenaar en behaalde een doctoraat in de kunstwetenschap. De focus van zijn promotieonderzoek lag op de interacties tussen elitenetwerken en ruimtelijke en artistieke transities in zeventiende-eeuws Antwerpen. Op zoek naar een conceptueel kader voor zijn onderzoek kwam hij uit bij sociale geografie, kunstsociologie en assemblage theory. Bij Endeavour gaat zijn interesse uit naar urbane transitie, gedragsonderzoek, stedelijke ontwikkeling en onroerend erfgoed. In zijn artistieke onderzoek vertrekt hij van de pioniers van de media-archeologie zoals Warburg en Benjamin en experimentele, modernistische montage.

Caroline Thaler

Lees meer
+32 479 08 66 30

Caroline studeerde af in architectuur en breidde haar kennis en wereld uit met een master in Human Settlements. Ze werkt graag op heel verschillende thema’s, maar gaat daarbinnen steeds op zoek naar mogelijkheden, partnerschappen en methodieken om een breed spectrum aan belanghebbende doelgroepen te betrekken. Voor haar is een stad een som van al deze stemmen, die luider moeten klinken.

Griet Juwet

Lees meer
+32 474 52 89 11

Griet is stadsontwerper, ruimtelijk planner en onderzoeker. Ze behaalde een doctoraat met een onderzoek naar de ruimtelijke en sociale dimensies van de transitie naar een duurzamer energiesysteem in Vlaanderen. Daarvoor ging ze in dialoog met diverse actoren op schaal van de wijk, stad en regio om te begrijpen hoe die transitie een hefboom kan zijn voor ruimtelijke kwaliteit en rechtvaardigheid. Met die ervaring zet ze zich binnen Endeavour in voor actie-onderzoek en co-creatie rond klimaat en energie, burgerinitiatieven en rechtvaardige transitie.

Hanne Van Gils

Lees meer
+32 499 11 19 38‬

Hanne studeerde architectuur en behaalde daarna een master in Human Settlements. Bij OSAR deed ze ervaring op als ontwerper op schaal van het gebouw en de stad. Ze kreeg de Vlaamse context in de vingers als medewerker gebiedsontwikkeling bij Departement Omgeving. Het communicatiebureau DIFT was dan weer een introductie tot woorden zoals USP’s, automation, en customer journeys. Bij de UGent werkte ze op het Europese project Open Heritage waar haar ervaring met stadmaken, regionale ontwikkeling, architectuur en burgerinitiatieven samenkwamen. Naast haar werk als onderzoeker werkt ze als illustrator aan diverse projecten die de ambitie hebben om complexiteit meer inzichtelijk te maken. Gelaagd, helder en laagdrempelig, dat is de ambitie. Binnen Endeavour werkt ze vaak op herbestemmingen, onderzoeksprojecten, wijkontwikkelingsplannen en speelvisies.

Jakob Vandevoorde

Lees meer
+32 483 40 31 23‬

Jakob is stedenbouwkundige en ruimtelijk planner. Door zijn ruime ervaring en de verscheidenheid van projecten waaraan hij meewerkte, kan hij vandaag instaan als de methodische kennisbank van Endeavour. Jakob adviseert graag op trajecten en processen en geeft dan zijn blik van de buitenkant om dialoog tussen de meest uiteenlopende partijen mogelijk te maken. Zijn inhoudelijke expertises liggen vooral op het gebruik van publieke ruimte en de link met speelnatuur en beweging.

Jan Denoo

Lees meer
+32 485 85 40 34‬

Jan is een urbanist. Hij behaalde een master in Sociaal-Agogische Wetenschappen en Stedelijke Studies. Hij ontwikkelt modellen en begeleidt processen voor het realiseren, collectiviseren en democratiseren van eigentijdse sociale infrastructuur en huisvesting. Bovendien evalueert en adviseert hij sociaal en ruimtelijk beleid, strategieën en instrumenten — van wijk en stad tot regionale schaal. Ten slotte is Jan medeoprichter en curator van Stadsform, Endeavour’s centrum voor dialoog over stedelijke vraagstukken en Locay, ons platform voor coöperatieve ontwikkeling van sociale infrastructuur.

Jiska Gysels

Lees meer
+32 499 11 61 05

Jiska is ingenieur-architect. Ze begeleidt projecten op verschillende schalen, van gebouwen over dorps- en stadskernen tot regionale visies. In elke fase streeft ze naar doelgerichte en heldere processen, samen met betrokken stakeholders. Ze vertaalt complexe thema’s naar herkenbare begrippen en brengt ze op maat van elke doelgroep. Daarbij komt haar ervaring als ontwerpend onderzoeker van pas. Haar belangstelling gaat uit naar economie en bedrijvigheid en welke positie ze innemen in de bebouwde en geleefde omgeving.

Jonas De Maeyer

Lees meer
‭+32 485 43 10 32‬

Jonas studeerde architectuur en stedenbouw en focust graag op de sociale aspecten van de stad. Zo is hij auteur van ‘over de rand’, een onderzoeksproject over de stadsrand. Jonas startte ook Heim op, een initiatief dat focust op de aankomstarchitectuur en huisvesting van vluchtelingen en migranten. De focus op huisvesting en ontmoetingsruimte voor kwetsbare doelgroepen zal een belangrijke focus blijven wanneer hij in 2017 aansluit bij Endeavour. Jonas coördineert de acquisitie binnen Endeavour en focust daarnaast ook op onderzoek, innovatie en de organisatie van reeksen voor Stadsform.

Jorik De Wilde

Lees meer
+32 497 53 49 41

Jorik is bouwkundig ingenieur, stedenbouwkundige en ruimtelijk planner. Hij richt zich op thema’s als betaalbaar wonen, innovatieve woonmodellen en stedelijk activisme. Hij binnen Endeavour heeft hij ervaring in stakeholdermanagement in ruimtelijke processen van verschillende schalen. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende sociaal-artistieke projecten. Daar focust hij op publieke ruimte en gaat op zoek gaat naar nieuwe perspectieven om binnen te brengen in de stedenbouw.

Karolien Bogaerts

Lees meer
+32 474 68 51 84

Karolien is grafisch ontwerper, fotograaf en kunsteducator. Grillige bewegingen in de ruimte, rare menselijke gewoontes en zintuiglijke waarnemingen zijn inspiratiebronnen voor een typografisch spel en spontane fotografie. Binnen Endeavour leidt dit tot het verbeelden en helder visualiseren van processen en onderzoeksresultaten. Haar (kunst)educatieve achtergrond gooit ze in de strijd bij het ontwikkelen van creatieve methodieken. Deze test ze graag uit op jong en oud, (anders)talig, en vakmensen.

Klara Vanstraelen

Lees meer
+32 489 54 93 65

Klara is ingenieur-architect. Ze heeft een grote interesse in de veelheid aan maatschappelijke uitdagingen en tracht deze steeds vanuit een mensgerichte en sociale aanpak te benaderen. Ze onderzoekt de publieke ruimte aan de hand van verschillende methodes, in het bijzonder ‘counter-mapping’, waarbij verborgen kennis van bewoners zichtbaar wordt. Durven dromen, zonder daarbij voeling met de realiteit te verliezen, is daarbij haar belangrijkste troef.

Laura Meulemans

Lees meer
+32 474 38 76 05

Laura is opgeleid als architect en houdt een master in Human Settlements. Binnen Endeavour begeleidt ze publieke opdrachtgevers met complexe ruimtelijke vraagstukken op schaal van gebouw en wijk in het formuleren van concrete projectdefinities en programma’s. De belangrijkste methoden die ze hierop toepast zijn dialoog en beleving op ooghoogte. Ze kan hiervoor gebruik maken van haar ervaring als sociaal-ruimtelijk onderzoeker. Naast het begeleiden van projecten bij Endeavour, laat ze studenten architectuur kennis maken met het begrip ‘ruimtelijke kwaliteiten’ binnen de ontwerpstudio ‘Initiatie Ontwerp’ aan Universiteit Antwerpen.

Sophie Leroy

Lees meer
‭+32 477 74 52 94‬

Sophie is stedenbouwkundige en ruimtelijk planner met een aanvullende opleiding in interieurarchitectuur en meubelontwerp. Dit zorgt ervoor dat ze binnen Endeavour kan werken aan een zeer brede range van projecten. Sophie blinkt uit in haar mensgerichte aanpak en haar voeling voor verhalen. Haar expertise ligt vooral bij kwalitatieve onderzoeksmethodieken voor gedrags-en belevingsonderzoek.

Tim Devos

Lees meer
‭+32 478 25 62 12‬

Tim Devos is ingenieur-architect, stedenbouwkundige en houdt een doctoraat in de sociale geografie. Gestart als onderzoeker bij ‘Steunpunt Ruimte & Wonen’, voltooide hij zijn doctoraatsonderzoek aan de afdeling Sociale Geografie van de KU Leuven, met de focus op participatie en coproductie in stedenbouwkundige processen. Hij is medeoprichter en zaakvoerder van Endeavour en was de afgelopen 5 jaar projectleider van verschillende complexe ruimtelijke projecten zoals bij de conceptfase van Over de Ring voor het segment Oost.

Get in touch

Clients